Terms and Privacy Policy currently only available in Finnish. If you need help with understanding the Terms and Privacy Policy, please call +358405182518.

Viimeksi päivitetty 6.8.2019

KÄYTTÖEHDOT

Village Development osk (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) tuottaman ja ylläpitämän Village Co-Living -palvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja. Palvelun käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu noudattamaan niitä kaikessa Palvelun käytössä.

Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymistä edellyttää esim. littyminen potentiaaliseksi asukasyhteisön jäseneksi sekä Palvelun muut osat, joiden kohdalla on erikseen niin mainittu. Rekisteröityessään Palveluun tai antaessaan muuten suostumuksellaan Palveluntarjoajalle henkilötietoja tulee Käyttäjästä Palveluntarjoajan asiakas ja Käyttäjän tiedot rekisteröidään Palveluntarjoajan asiakasrekisteriin. Palveluntarjoajalla on oikeus halutessaan muuttaa aikaisemmin vapaassa käytössä olleita Palvelun osia rekisteröitymistä edellyttäviksi tai päinvastoin.

Palvelu koostuu useiden eri sisällöntuottajien (jäljempänä ”Sisällöntuottaja) Palveluun toimittamasta sisällöstä. Palvelun ylläpitäjänä toimii Palveluntarjoaja.

MÄÄRITELMÄT JA PALVELUN KUVAUS

MÄÄRITELMÄT (1)

Palveluntarjoajalla tarkoitetaan Village Development osk -yhteisön lisäksi sen yhteistyökumppaneita tai molempia asiayhteydestä riippuen.

Palvelulla tarkoitetaan asukasyhteisön muodostuspalvelua ja asuinpaikan vuokrauspalvelua, jota Palveluntarjoaja yhdessä tai erikseen tarjoaa Käyttäjille.

Käyttäjällä tarkoitetaan kaikkia henkilöitä, jotka käyttävät palvelua.

Omistajalla tarkoitetaan henkilöä, yritystä tai yhteisöä, joka käyttää palvelua asuinpaikan tarjoamiseen vuokrattavaksi tai ostettavaksi riippumatta transaktioiden syntymisestä.

Asukkaalla tarkoitetaan henkilöä, joka käyttää palvelua muodostaakseen asukasyhteisöjä, etsiäkseen, vuokratakseen tai ostaakseen omistajien tarjoamia asuntoja ja tilatakseen Palveluntarjoajan tarjoamia tai välittämiä asumispalveluita tai tuotteita riippumatta transaktioiden syntymisestä.

Asuinpaikalla tarkoitetaan tilaa tai tilakokonaisuutta, joka soveltuu asuinkäyttöön, ja minkä Omistaja listaa palveluun Asukkaan löydettäväksi tai jonka Asukas on ottanut asuttavakseen tai molempia näistä riippuen asianyhteydestä.

Ohjeilla tarkoitetaan näiden käyttöehtojen lisäksi Palvelussa tai muussa viestinnässä julkaistavia toimintaohjeita tai muuta opasteita.

Transaktiolla tarkoitetaan liikepahtumaa, jossa osapuolten välille syntyy sopimussuhde vuokraamisesta, ostamisesta tai palveluiden toimittamisesta.

Asukasyhteisöllä tarkoitetaan Asukkaiden muodostamaa ryhmää, jonka tavoitteena on asua yhdessä Asuinpaikassa ja/tai hankkia yhteisiä palveluita ja/tai järjestää yhdessä asumiseen liittyviä asioita.

Asukaspalveluilla tarkoitetaan kotiin toimitettavia, digitaalisia tai tuotteiden vuokraamiseen tai ostamiseen liittyviä palveluita, joita tarjotaan Asukkaille tai Omistajille asumisen aikana. Näitä palveluita voi toimittaa Palveluntarjoaja ja/tai sen yhteistyökumppanit.

Toimeksiantajalla tarkoitetaan Asukaspalveluiden tilaajaa.

Tekijällä tarkoitetaan Asukaspalveluiden suorittajaa.

Asukaspalveluiden Tuottajalla tarkoitetaan luonnollisia henkilöitä, yrityksiä tai yhteisöjä, jotka toimittavat palveluita Asukkaille ja Omistajille.

PALVELUN KUVAUS (2)

Palveluntarjoajan omistaman Palvelun käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja. Palvelun tarkoitus on tarjota Asukkaille ja Asukasyhteisöille Asuinpaikka. Palvelu on asumiseen liittyvä palvelu, joka toimii kohtaamispaikkana Asukkaiden, Omistajien ja Asukaspalveluiden Tuottajien välillä. Palveluun voi kuulua Palveluntarjoajan ja/tai Asukkaiden ja/tai Asukasyhteisöjen yhteiskehittämistä, jonka oleellinen osa on jatkuva muutos. Palveluntarjoaja pidätää oikeuden yhteiskehittämisen tuloksena syntyviin muutoksiin. Palveluun voi kuulua Asukkaiden valikoimista Asukasyhteisöihin. Palveluntarjoaja sitotutuu Asukkaiden valikoinnissa oikeudenmukaiseen ja Palvelussa ilmoitettujen periaatteiden noudattamiseen. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden valikoida Asukkaat Palvelun kautta muodostettaviin Asukasyhteisöihin. Palveluntarjoaja voi myös toimia Palvelun ja Asukaspalveluiden suorituksesta määritetyn korvauksen välittäjänä osapuolten välillä.

Näiden käyttöehtojen lisäksi Käyttäjä on sitoutunut noudattamaan mahdollisesti erikseen muodostettavia tai Palvelun yhteydessä ilmeneviä Palvelun käyttöön liittyviä sopimuksia ja ohjeita.

KÄYTTÖOIKEUS JA KÄYTTÄJÄTIEDOT (3)

Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu kaikessa Palvelun käytössä noudattamaan näitä käyttöehtoja.

Kaikilla rekisteröityneillä asiakkailla on oma profiili. Käyttäjä on turvallisuussyistä velvoitettu paljastamaan henkilöllisyytensä Palveluntarjoajalle silloin, kun Käyttäjän aikomuksena on olla Transaktion osapuolena Palvelussa.

Kun Asukas muuttaa pois Asukasyhteisöstä, muita Asukasyhteisön jäseniä ja Omistajaa voidaan suositella arvioimaan kokemustaan.

Palveluntarjoaja hyödyntää käyttäjätietojen keräämisessä ja tallentamisessa kolmansien osapuolien palveluita, joilla ei välttämättä ole oikeutta käyttää kerättyjä tietoja. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa kolmansien osapuolien tietoturvasta.

Rekisteröityessään Palveluun Käyttäjä saa oikeuden käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen sekä muiden Palvelua koskevien sopimusten ja ohjeiden mukaisesti. Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot, joiden avulla Käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä. Toisena henkilönä esiintyminen saattaa tulla rangaistavaksi rikoksena.

Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia käyttäjätietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti, virheellisesti tai epäasiallisesti, tai Käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

Palveluun rekisteröityvän henkilön tulee olla vähintään 18-vuotias. Rekisteröitymällä Käyttäjä vakuuttaa, että hän on vähintään 18-vuotias. Alle 18-vuotiaat voivat käyttää Palvelua huoltajan suotumuksella. Yhdellä henkilöllä voi olla vain yksi tunnus.

Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja luottamuksellisesti ja yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa tai jäädyttää käyttöoikeus palveluun milloin vain, jos Käyttäjää epäillään rikoksesta, Käyttäjä ei toimi käyttöehtojen tai ohjeiden mukaisesti tai Käyttäjä käyttäytyy hyvän tavan vastaisesti.

Palveluntarjoaja on oikeutettu viranomaisilmoitukseen jos Käyttäjää epäillään rikoksesta.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle.

KÄYTTÄJÄN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET (4)

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua omalla nimellään. Palveluntarjoaja varaa oikeuden poistaa Käyttäjä Palvelusta mikäli tämä esiintyy valheellisilla tiedoilla palvelussa. Väärällä identiteetillä esiintyminen on rikos ja Palveluntarjoajalla on oikeus ilmoittaa kaikki väärinkäytökset sen maan viranomaisille, jossa tehtävä suoritetaan.

Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

Käyttäjä sitoutuu kaikessa Palvelun käytössään toimimaan näiden käyttöehtojen, muiden Palvelun käyttöä koskevien sopimusten ja ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelussa ei saa tarjota palveluita, jotka Palveluntarjoaja on kieltänyt, jotka ovat hyvän tavan vastaisia tai lainvastaisia.

Palvelua ei saa käyttää sellaisella tavalla, joka on haitallista tai loukkaavaa Palveluntarjoajalle, muille Palvelun Käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Mikäli Käyttäjä toimittaa Palveluun mitä tahansa sisältöjä, Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä sisältöön.

Käyttäjä käyttää Palvelua omalla vastuullaan ja täyttäessään profiilin tai ilmoittaessaan muuta hän pyrkii kuvaamaan kaiken totuudenmukaisesti ja riittävän yksityiskohtaisesti.

Omistaja vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänellä on oikeus tarjota Asuinpaikkaa, jonka hän on ilmoittanut.

Vuokrasopimuksen astuu voimaan osapuolten välillä kun ensimmäisen maksu on suoritettu.

Käyttäjä tiedostaa, että kun hän Omistajana tai Asukkaana on tarjonnut Asuinpaikkaa tai hankkimaan sen on hän myös velvollinen sitoutumaan sovittuun menettelyyn.

Käyttäjä sitoutuu siihen, että hän antaa jokaisen sopimussuhteen jälkeen arvostelun toiselle osapuolelle ja pyrkii siihen, että arvostelu olisi mahdollisimman totuudenmukainen.

Palvelussa Toimeksiantaja valitsee Tekijän hoitamaan tehtävää itse. Toimeksiantajan tulee vastata työturvallisuuteen liittyvistä toimista, joihin Tekijä sitoutuu. Toimeksiantaja voi käyttää toimeksiannon aikana ohjausta, neuvontaa ja valvontaa siten, että Tekijä pystyy suoriutumaan toimeksiannosta.

Asukkaiden tulee sopia mahdolliset asumista koskevat erimielisyytensä keskenään. Toistuvista ongelmista tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle, jotta asiaan voidaan puuttua.

PALVELUNTARJOAJAN OIKEUDET JA VASTUU (5)

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia Palvelusta sekä muuttaa Palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa Palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii silloin, kun se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista Käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.

Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita Palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että Palvelu toimii ilman käyttökatkoja ja virheettömästi.

Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta Palveluntarjoajan itse tuottamaa sisältöä. Palveluntarjoaja ei näin ollen vastaa mm. käyttäjätietojen oikeellisuudesta, Käyttäjien Palvelussa ilmoittamista profiilitiedoista tai toimeksiannoista, edellä mainittujen virheettömyydestä taikka laillisuudesta tai Käyttäjän ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta.

Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla Palveluun tai sen käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita Palvelun välityksellä on saatavilla. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten Käyttäjälle tai kolmansille osapuolille aiheuttamista vahingoista.

Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun Käyttäjistä ja heidän luotettavuudestaan. Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen tapaturmista tai rikoksista jotka tapahtuvat Palvelun käyttämisen aikana.

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea Käyttäjän käyttöoikeus Käyttäjän toimiessa näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti tai jos Käyttäjä ei ole kirjautunut Palveluun kahteentoista (12) kuukauteen. Palveluntarjoaja voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen oman harkintansa mukaan perustelematta ja antaa tai olla antamatta siitä ennakkoilmoitusta.

Palvelu ja sen sisältö on suojattu tekijänoikeudella lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Palveluntarjoaja voi nauhoittaa asiakaspuheluita sekä säilyttää viestejä sisäistä koulutusta tai Palvelun laadun parantamista varten.

Palveluntarjoaja voi milloin tahansa muuttaa Palvelun hintaa sekä muuttaa maksuttoman Palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä Palvelussa.

Palveluntarjoaja laskuttaa maksullisesta Palvelusta tarjolla olevien maksuvaihtoehtojen kautta tai muulla mahdollisesti erikseen sovitulla tavalla. Maksun myöhästyessä Palveluntarjoajalla on oikeus lähettää Käyttäjälle muistutuslasku sekä periä Käyttäjältä viivästyskorko ja muistutusmaksu. Palveluntarjoaja voi myös siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi. Lisäksi Palveluntarjoajalla on oikeus estää Käyttäjän pääsy Palveluun.

Palveluntarjoajalla on kaikki oikeudet Palveluun luotuun sisältöön, kuten video-esittelyihin tai kuviin. Palveluntarjoaja varaa oikeuden käyttää Palveluun luotuja sisältöjä tai sen osia omassa markkinoinnissaan ja viestinnässään lukuunottamatta henkilötietoja, yhteystietoja, tilitietoja tai muuta yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia tietoja.

VUOKRASOPIMUKSET, SOPIMUSSUHTEET JA VUOKRAN MAKSU (6)

Tilanteessa, jossa Asukas ja Omistaja muodostavat vuokrasopimussuhteen keskenään Palvelun ulkopuolella, ei Palveluntarjoaja ole sopimuskumppani kummallekaan osapuolelle eikä näin ole vastuussa vuokrauksesta tai Asuinpaikasta.

Palveluntarjoaja voi toimia vuokralaisena Omistajan Asuinpaikalle. Vuokrasopimus astuu voimaan, kun Palveluntarjoaja on muodostanut vuokrasopimuksen Asukkaiden kanssa.

Palveluntarjoaja voi toimia vuokranantajana Asukkaalle. Vuokrasopimus astuu voimaan välittömästi vuokrasopimuksen allekirjoitushetkellä.

Sopimukset voidaan allekirjoittaa myös sähköisesti.

Palvelun kautta tarjotut ja vastaanotetut transaktiot muodostavat sopimussuhteen Palvelua käyttävän Toimeksiantajan ja Tekijän välillä. Palveluntarjoaja ei ole sopimuskumppani Palvelun kautta sovituissa toimeksiannossa.

Tarkemmat sopimusehdot on sovittu Palveluntarjoajan ja Omistajan sekä Palveluntarjoajan ja Asukkaan välisissä sopimuksissa.

KÄYTTÖEHTOJEN MUUTTAMINEN (7)

Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä Käyttäjälle käytettävissä olevan yhteystiedon välityksellä. Käyttäjä hyväksyy käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä Palvelua.

Mikäli muutoksen voidaan katsoa huonontavan Käyttäjän tilannetta, voi kyseinen osapuoli saatuaan muutoksista tiedon irtisanoa sopimuksen päättymään ennen muutoksen voimaantuloa.

SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO JA PÄÄTTYMINEN (8)

Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välinen sopimus tulee voimaan Käyttäjän hyväksyessä nämä käyttöehdot ja Palveluntarjoajan myönnettäessä Käyttäjälle käyttöoikeuden Palveluun.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa kirjallisesti perustelematta irtisanomista.

Sopimuksen päättyessä Palveluntarjoaja sulkee Käyttäjän käyttäjätilin ja poistaa Käyttäjän mahdollisesti tallettamaan aineiston palvelusta.

Osapuolten mahdolliset erilliset sopimukset ovat kyseisten sopimusehtojen mukaisia.

SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN (9)

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle, mikäli syy siirtämiseen liittyy siihen, että Palvelu tai sen osa myydään taikka siihen, että Palveluntarjoaja tai palvelun tarjoamiseen liittyvä osapuoli muuttuu.

Palveluntarjoajalla on aina oikeus siirtää sopimus.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta. Käyttäjä erityisesti tiedostaa, että käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa eteenpäin.

SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISU (10)

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Palveluntarjoajan ja Käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa.

YHTEYSTIEDOT (11)

Village Development Osk
c/o tafkaoo architects Oy
Uudenmaankatu 2 K, 00120 Helsinki
+358 (0) 40 518 2518