KÄYTTÖEHDOT

Village Co-Living:n tuottaman ja ylläpitämän, pääasiallisesti osoitteessa signupvillage.com -verkkopalvelun käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja. Palvelun käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin Käyttöehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä kaikessa Palvelun käytössä.

Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymistä edellyttävät mm.  ja ilmoituksen jättäminen, sekä osat, joiden kohdalla on erikseen niin mainittu. Rekisteröityessään Palveluun tai antaessaan muuten suostumuksellaan Village Co-Living:lle henkilötietoja tulee Käyttäjästä Village Co-Living:n asiakas ja Käyttäjän tiedot rekisteröidään Village Co-Living:n asiakasrekisteriin. Village Co-Living:lla on oikeus halutessaan muuttaa aikaisemmin vapaassa käytössä olleita Palvelun osia rekisteröitymistä edellyttävissä tai päinvastoin.

Palvelu koostuu useiden eri sisällöntuottajien (jäljempänä "Sisällöntuottajat") Palveluun toimittamasta sisällöstä. Palvelun ylläpitäjänä toimii Village Co-Living.

Määritelmät ja palvelun kuvaus

Määritelmät (1)

Palveluntarjoajalla tarkoitetaan Village Co-Living:ta (jäljempänä  tai sen yhteistyökumppaneita tai molempia asiayhteydestä riippuen.

Palvelulla tarkoitetaan sähköistä asumisyhteisön muodostus- ja vuokrauspalvelua, jota Village Co-Living tarjoaa käyttäjilleen.

Käyttäjällä tarkoitetaan kaikkia henkilöitä, jotka käyttävät palvelua.

Omistajalle tarkoitetaan henkilöä, yritystä tai yhteisöä, joka käyttää palvelua asunnon tarjoamiseen vuokrattavaksi tai ostettavaksi riippumatta transaktioiden syntymisestä.

Asukkaalla tarkoitetaan henkilöä, joka käyttää palvelua muodostaakseen asumisyhteisöjä, etsiäkseen ja vuokratakseen tai ostaakseen omistajien tarjoamia asuntoja ja tilatakseen Village Co-Living:n tarjoamia tai välittämiä asumispalveluita tai tuotteita riippumatta transaktioiden syntymisestä.

Asunnolla tarkoitetaan tilaa tai tilakokonaisuutta, joka soveltuu asuinkäyttöön, ja minkä omistaja listaa palveluun asukkaan löydettäväksi tai jonka asukas on ottanut asuttavakseen tai molempia näistä riippuen asianyhteydestä.

Ohjeilla tarkoitetaan näiden käyttöehtojen lisäksi palvelussa tai muussa viestinnässä julkaistavia toimintaohjeita tai muuta opasteita.

Transaktiolla tarkoitetaan liikepahtumaa, jossa osapuolten välille syntyy sopimussuhde vuokraamisesta, ostamisesta tai asumispalveluiden toimittamisesta

Asuinyhteisöllä tarkoitetaan asukasryhmää, jonka tavoitteena on vuokrata tai ostaa asunto tai hankkia yhteisiä palveluita.  

Asumispalveluilla tarkoitetaan kotiin toimitettavia, digitaalisia tai  tuotteiden vuokraamiseen tai ostamiseen liittyviä palveluita, joita tarjotaan asukkaille tai omistajille asumisen aikana. Näitä palveluita voi toimittaa Village Co-Living tai asumispalveluiden tuottajat.

Asumispalveluiden tuottajalla tarkoitetaan luonnollisia henkilöitä, jotka toimittavat palveluita asukkaille ja omistajille

Palvelunkuvaus (2)

Village Co-Living:n omistaman Village -palvelun käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja. Village -palvelu on asumispalvelu, joka toimii kohtaamispaikkana asukkaiden, omistajien ja palveluntuottajien välillä. Village -voi myös toimia vuokraamisen ja asumispalveluiden suorituksesta määritetyn korvauksen välittäjänä asumispalveluiden tuottajalta omistajalle

Näiden käyttöehtojen lisäksi käyttäjä on sitoutunut noudattamaan palveluntarjoajan mahdollisesti erikseen antamia tai palvelun yhteydessä ilmeneviä palvelun käyttöön liittyviä palveluntarjoajan ohjeita.

Käyttöoikeus ja käyttäjätiedot (3)

Palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityessään palveluun käyttäjä vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin ja sitoutuu kaikessa palvelun käytössä noudattamaan näitä käyttöehtoja.

Kaikilla rekisteröityneillä asiakkailla on oma profiili. Käyttäjä on turvallisuussyistä velvoitettu paljastamaan henkilöllisyytensä kumppanilleen silloin, kun hän vuokraa, ostaa tai myy asuntoja tai ostaa tai myy palveluita.

Kun asukas muuttaa pois asumisyhteisöstä, muita asumisyhteisön jäseniä ja omistajaa suositellaan arvioimaan kokemustaan.

Palvelun tuottaja hyödyntää käyttäjätietojen keräämisessä ja tallentamisessa kolmansien osapuolien palveluita kuten Surveypal, joilla ei ole oikeutta käyttää kerättyjä tietoja. Palvelun tarjoaja ei ole kuitenkaan vastuussa kolmansien osapuolien tietoturvasta.

Rekisteröityessään palveluun käyttäjä saa oikeuden käyttää palvelua näiden käyttöehtojen sekä muiden palvelua koskevien ohjeistuksien mukaisesti. Käyttäjän tulee rekisteröityessään antaa vaaditut rekisteröintitiedot, joiden avulla käyttäjä voidaan tunnistaa ja yksilöidä. Toisena henkilönä esiintyminen saattaa tulla rangaistavaksi rikoksena.

Palveluntarjoajalla on oikeus olla myöntämättä käyttöoikeutta, mikäli kaikkia käyttäjätietoja ei ole annettu tai tiedot on annettu puutteellisesti, virheellisesti tai epäasiallisesti, tai käyttäjä ei muuten täytä käyttöoikeuden myöntämisen edellytyksiä.

Palveluun rekisteröityvän henkilön tulee olla vähintään 18-vuotias. Rekisteröitymällä käyttäjä vakuuttaa, että hän on vähintään 18-vuotias. Alle 18-vuotiaat voivat käyttää palvelua huoltajan suotumuksella. Yhdellä henkilöllä voi olla vain yksi tunnus.

Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja luottamuksellisesti ja yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa tai jäädyttää käyttöoikeus palveluun milloin vain, jos käyttäjää epäillään rikoksesta, käyttäjä ei toimi ohjeistusten mukaisesti tai käyttäjä käyttäytyy hyvän tavan vastaisesti.

Palveluntarjoaja on oikeutettu viranomaisilmoitukseen jos käyttäjää epäillään rikoksesta.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää palvelun käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle.

Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet (4)

Käyttäjä sitoutuu käyttämään palvelua omalla nimellään. Palveluntarjoaja varaa oikeuden poistaa käyttäjä palvelusta mikäli tämä esiintyy valheellisilla tiedoilla palvelussa. Väärällä identiteetillä esiintyminen on rikos ja Palveluntarjoajalla on oikeus ilmoittaa kaikki väärinkäytökset sen maan viranomaisille, jossa tehtävä suoritetaan.

Käyttäjä vastaa kaikista palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

Käyttäjä sitoutuu kaikessa palvelun käytössään toimimaan näiden käyttöehtojen, muiden palvelun käyttöä koskevien ohjeiden sekä lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelussa ei saa tarjota asuntoja tai asumispalveluita, jotka palveluntarjoaja on kieltänyt, jotka ovat hyvän tavan vastaisia tai lainvastaisia.

Palvelua ei saa käyttää sellaisella tavalla, joka on haitallista tai loukkaavaa palveluntarjoajalle, muille palvelun käyttäjille tai kolmansille osapuolille. Mikäli käyttäjä toimittaa palveluun kuva- tai videomateriaalia, käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin.

Käyttäjä käyttää palvelua omalla vastuullaan ja täyttäessään profiilin tai ilmoittaessaan homman hän pyrkii kuvaamaan sen totuudenmukaisesti ja riittävän yksityiskohtaisesti.

Omistaja vakuuttaa ja vastaa siitä, että hänellä on oikeus tarjota asuntoa, jonka hän on ilmoittanut.

Vuokrasopimuksen astuu voimaan asukkaiden, palveluntarjoajan ja omistajien välillä kun ensimmäisen maksu on suoritettu.

Käyttäjä tiedostaa, että kun hän omistajana tai asukkaana on tarjonnut asuntoa tai hankkimaan sen on hän myös velvollinen sitoutumaan sovittuun menettelyyn.

Käyttäjä sitoutuu siihen, että hän antaa jokaisen vuokraussuhteen jälkeen arvostelun toiselle osapuolelle ja pyrkii siihen, että arvostelu olisi mahdollisimman totuudenmukainen.

Palvelussa toimeksiantaja valitsee tekijän hoitamaan tehtävää itse. Toimeksiantajan tulee vastata työturvallisuuteen liittyvistä toimista, joihin tekijä sitoutuu. Toimeksiantaja voi käyttää toimeksiannon aikana ohjausta, neuvontaa ja valvontaa siten, että tekijä pystyy suoriutumaan toimeksiannosta.

Asukkaiden tulee sopia mahdolliset asumista koskevat erimielisyytensä keskenään. Toistuvista ongelmista tulee ilmoittaa palvelun ylläpitäjille, jotta asiaan voidaan puuttua.

Palvelutarjoajan oikeudet ja vastuu (5)

Palveluntarjoajalla on oikeus lisätä, muuttaa ja poistaa osia palvelusta sekä muuttaa palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Palveluntarjoaja pyrkii silloin, kun se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan palvelussa tapahtuvista käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista käyttäjälle etukäteen palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti kun ne on toteutettu.

Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takeita palvelun toiminnasta tai ominaisuuksista eikä takaa, että palvelu toimii ilman käyttökatkoja ja virheettömästi.

Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun sisällöstä tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta palveluntarjoajan itse tuottamaa tietosisältöä. Palveluntarjoaja ei näin ollen vastaa mm. käyttäjätietojen oikeellisuudesta, käyttäjien palvelussa ilmoittamista profiilitiedoista tai toimeksiannoista, edellä mainittujen virheettömyydestä taikka laillisuudesta tai käyttäjän ilmoittamien tietojen oikeellisuudesta.

Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla palveluun tai sen käyttämiseen, tietoon tai ilmoituksiin, joita palvelun välityksellä on saatavilla. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

Palveluntarjoaja ei vastaa palvelun käyttäjistä ja heidän luotettavuudestaan. Palveluntarjoaja ei ole missään tilanteessa korvausvelvollinen tapaturmista tai rikoksista jotka tapahtuvat asumisen aikana.

Palveluntarjoajalla on oikeus sulkea käyttäjän käyttöoikeus käyttäjän toimiessa näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti tai jos käyttäjä ei ole kirjautunut palveluun kahteentoista (12) kuukauteen. Palveluntarjoaja voi milloin tahansa irtisanoa sopimuksen oman harkintansa mukaan perustelematta ja antaa tai olla antamatta siitä ennakkoilmoitusta.

Palvelu ja sen sisältö on suojattu tekijänoikeudella Suomen lainsäädännön mukaisesti. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman palveluntarjoajan tai muun oikeudenhaltijan nimenomaista kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Palveluntarjoaja voi nauhoittaa asiakaspuheluita sekä säilyttää viestejä sisäistä koulutusta tai palvelun laadun parantamista varten.

Palveluntarjoaja voi milloin tahansa muuttaa palvelun hintaa sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä palvelussa.

Palveluntarjoaja laskuttaa maksullisesta palvelusta ja vuokrauksesta tarjolla olevien maksuvaihtoehtojen kautta tai muulla mahdollisesti erikseen sovitulla tavalla. Maksun myöhästyessä palveluntarjoajalla on oikeus lähettää käyttäjälle muistutuslasku sekä periä käyttäjältä viivästyskorko ja muistutusmaksu. Palveluntarjoaja voi myös siirtää saatavan perintätoimiston perittäväksi. Lisäksi palveluntarjoajalla on oikeus estää käyttäjän pääsy palveluun.

Palveluntarjoajalla on kaikki oikeudet palveluun luotuun sisältöön, kuten video-esittelyihin tai kuviin. Palveluntarjoaja varaa oikeuden käyttää palveluun luotuja sisältöjä tai sen osia omassa markkinoinnissaan ja viestinnässään lukuunottamatta henkilötietoja, yhteystietoja, tilitietoja tai muuta yksityisyyden suojan piiriin kuuluvia tietoja.

Vuorkrasopimukset, sopimussuhteet ja vuokran maksu (6)

Tilanteessa,  jossa asukas ja omistaja muodostavat vuokrasopimussuhteen keskenään palvelun ulkopuolella, ei palveluntarjoaja ole sopimuskumppani kummallekaan osapuolelle eikä näin ole vastuussa vuokrauksesta tai asunnosta.  

Palveluntarjoaja voi toimia vuokralaisena omistajan asunnolle. Vuokrasopimus astuu voimaan, kun palveluntarjoaja on muodostanut alivuokrasopimuksen asukkaiden kanssa.

Palveluntarjoaja voi toimia vuokranantajana asukkaalle. Vuokrasopimus astuu voimaan välittömästi vuokrasopimuksen allekirjoitushetkellä.

Vuokrasopimukset voidaan allekirjoittaa myös sähköisesti

Palvelun kautta tarjotut ja vastaanotetut vuokraukset muodostavat sopimussuhteen palvelua käyttävän toimeksiantajan ja tekijän välillä. Palveluntarjoaja ei ole sopimuskumppani palvelun kautta sovituissa toimeksiannossa.

Palvelun kautta solmitut palveluntarjoajan ja omistajan sekä palveluntarjoajan ja asukkaan väliset vuokrasuhteet ovat aina määräaikaisia ja voivat jatkua toistaiseksi voimassa olevana.

Tarkemmat sopimusehdot on sovittu palveluntarjoajan ja omistajan sekä palveluntarjoajan ja asukkaan välisissä vuokrasopimuksissa

Käyttöehtojen muuttaminen (7)

Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä käyttäjälle sähköpostitse tai palvelun välityksellä. Käyttäjä hyväksyy käyttöehtoihin tehdyt muutokset käyttämällä palvelua.

Saatuaan muutoksista tiedon käyttäjä voi irtisanoa sähköpostitse tai palvelun välityksellä koko sopimuksen päättymään ennen muutoksen voimaantuloa.

Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen (8)

Käyttäjän ja palveluntarjoajan välinen sopimus tulee voimaan käyttäjän hyväksyessä nämä käyttöehdot ja palveluntarjoajan myönnettäessä käyttäjälle käyttöoikeuden palveluun.

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Molemmat osapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään ilman irtisanomisaikaa sähköpostitse tai palvelun välityksellä perustelematta irtisanomista.

Sopimuksen päättyessä palveluntarjoaja sulkee käyttäjän käyttäjätilin ja poistaa käyttäjän mahdollisesti tallettamaan aineiston palvelusta.

Sopimuksen siirtäminen (9)

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle, mikäli syy siirtämiseen liittyy siihen, että palvelu tai sen osa myydään taikka siihen, että palvelun tuottaja tai välittäjä muuttuu.

Palveluntarjoajalla on aina oikeus siirtää sopimus.

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta. Käyttäjä erityisesti tiedostaa, että käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle.

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu (10)

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Palveluntarjoajan ja käyttäjän väliset riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan sovinnollisesti neuvotteluilla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa.